Redakcia Choice

Technická emisná norma

technické normy emisií

štandardné emisií škodlivých (znečisťujúcich) látok do ovzdušia, ktorý je nastavený pre zdroje mobilné a stacionárne emisií, postupov, zariadení, a odráža maximálnu prípustnú hmotnosť škody vyhadzovači Nogo (znečisťujúca) látok do ovzdušia na jednotku produkcie, elektrické spustenie vozidla alebo iné mobilné zariadenie a ďalších ukazovateľov (zákon "o ochrane atmosférického vzduchu".)

EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010

technická norma emisie
štandardné emisií škodlivých (znečisťujúcich) látok do ovzdušia, ktorý je nastavený pre zdroje mobilné a stacionárne emisií, postupov, zariadení, a odráža maximálnej povolenej hmotnosti emisií škodlivých (znečisťujúcich) látky v atmosférickom ovzduší na výrobnú jednotku, najazdených kilometrov dopravných alebo iných mobilných prostriedkov a ďalších ukazovateľov (zákon "O ochrane atmosférického vzduchu").

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.

arrow